0%
Posted inΝόμοι

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2022, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή
νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Προβλέπεται ότι θα παράσχει ενισχύσεις αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με σήμερα και τα ποσοστά ενισχύσεων δυνητικά θα διαμορφώνονται έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Θα περιλαμβάνονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, με χρόνο από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικής επιτάχυνσης των διαδικασιών, θα προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να εξασφαλίζεται η επιτάχυνση της υλοποίησης, μέσω της ανάθεσης ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή. Η «εποπτεία» του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι δικαιούχοι :

• Εμπορική εταιρία

• Συνεταιρισμός

• Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

• Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων:

α) οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ Γ.Α.Κ.),

β) επιχειρήσεις, οι οποίες, δεν επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση (άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017) στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μεγίστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται ενίσχυση.

γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Οι βασικές Αλλαγές :

• Στον νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν 13 καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης.

• Δίνεται προτεραιότητα ενίσχυσης σε σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, κ.λπ.

• Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

• Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου θεσπίζει 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων:

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

11. Μεγάλες Επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Τα προσφερόμενα Κίνητρα :

1. Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών.

2. Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»), μέσω ταμείου συμμετοχών, με τις εξής μορφές:

α. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,

β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.


Αφήστε μια απάντηση