Reand Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με σημαντικές φορολογικές διατάξεις σε Φ.Π.Α , ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φορολογία Εισοδήματος .
Reand

Announcement

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με σημαντικές φορολογικές διατάξεις σε Φ.Π.Α , ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φορολογία Εισοδήματος .

Φεβρουάριος, 2023

- Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων λόγω τζίρου.
- Γίνεται απλούστερη η διαδικασία επιλογής φορολόγησης για εκμισθωτές ακινήτων.
- Για τα αγαθά επένδυσης (ακίνητα) παύει ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων.
- Προβλέπεται χορήγηση απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και για το έτος 2023 στα ακίνητα που ευρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές.
- Χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
- Μετατίθεται χρονικά η επιβολή φόρου υπεραξίας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167, Κ.Φ.Ε.) κατά την εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε λήπτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με αντάλλαγμα μετοχές/εταιρικά μερίδια/μερίδες του λήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

Αναλυτικότερα :
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας"

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 22 - 26 επιδιώκεται η χορήγηση απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και για το έτος 2023 στα ακίνητα που ευρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές, καθώς και μεταφερόμενους οικισμούς και κοινότητες.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 27 χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), καθώς και σε δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων, με σκοπό την προστασία των διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης της Χώρας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 28 και 29 μετατίθεται χρονικά η επιβολή φόρου υπεραξίας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167, Κ.Φ.Ε.) κατά την εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε λήπτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με αντάλλαγμα μετοχές/εταιρικά μερίδια/μερίδες του λήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη. Επιπλέον, και κατ’ ακολουθία, η πράξη αυτή δεν θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 30 τροποποιείται η υποπερ. ii) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρ. με τον ν. 2859/2000, Α 248), ώστε να είναι απλούστερη η διαδικασία επιλογής φορολόγησης για εκμισθωτές ακινήτων και να υποβάλλεται η σχετική αίτηση είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε οποτεδήποτε μετά την έναρξη χρησιμοποίησής του. Κατά συνέπεια, ο εκμισθωτής ακινήτου θα μπορεί να υποβάλει αίτηση επιλογής φορολόγησης στη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε, είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε και μετά την έναρξη χρήσης αυτού, αντί να είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, η οποία ισχύει σήμερα. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μετά την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, η επιλογή φορολόγησης ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο. Ομοίως, η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με υποβολή σχετικής αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε και η ανάκληση ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο.

Με αυτή τη ρύθμιση, επιδιώκεται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα οριζόμενα στην Οδηγία ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), ενώ αίρεται και ο υφιστάμενος περιορισμός στις περιπτώσεις χρησιμοποιημένου ακινήτου. Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ και ορίζεται ότι στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση γνωστοποίησης των παρεχόμενων ποσοστών έκπτωσης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους. Με αυτή την τροποποίηση, επέρχεται εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 79 της Οδηγίας ΦΠΑ όπου δεν υπάρχει αναφορά σε χρονικό διάστημα για την αναγνώριση της μείωσης της φορολογητέας αξίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 32 τροποποιείται η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρ. ν. 2859/2000, Α248) και ορίζεται ότι ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, χωρίς να υφίσταται πλέον ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων. Με αυτή την τροποποίηση, επέρχεται εξορθολογισμός στην έννοια των αγαθών επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.