0%

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 

Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών διασφάλισης, όπως έλεγχος και η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων οι εργασίες προσυμφωνημένων διαδικασιών, κ.ά.

  • Ετήσιοι Τακτικοί Έλεγχοι που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.
  • Ετήσιοι Φορολογικοί Έλεγχοι σε όλες τις νομικές οντότητες.
  • Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.
  • Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.
  • Οικονομικοί έλεγχοι για την εισαγωγή των μετοχών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ε.Λ.Π. καθώς και Δ.Λ.Π.).
  • Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου καταγραφή δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
  • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων.
  • Ετήσιοι Έλεγχοι Οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α (Δήμοι).