0%

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται γρήγορα. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις ολοένα συχνότερα κάνουν χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών όταν προκύπτουν αυτές οι ανάγκες.

  • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων.
  • Παροχή συμβουλών διαχείρισης Χρηματοοικονομικών και Κοστολόγησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης ταμειακών ροών ταμειακού προγραμματισμού.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία εισόδου εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.