0%

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές

Υπηρεσίες

 

Η φορολογία εταιρειών είναι ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής διαχείρισης ενός οργανισμού. Ο σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού ως τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής ενός οργανισμού είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι.

  • Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Φορολογικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές.
  • Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).
  • Εφαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Κοστολόγησης.
  • Φορολογικές Συμβουλές και Πιστοποιητικά Ελέγχου για φορολογική χρήση.
  • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.